Slot nghia tieng viet la gi, slot trong hàng không la gì

Membership List